09/02/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Zobahan Isfahan

18:00

3 : 3

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 9500

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

علي باي

رخداد های بازی

8

13

39

41

51

53

73

83

90

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 81 9
7 91 70
12
11
30
6
2
3
23
24
27 85 17

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

19
17
33
22
70
26
35
9

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
7 90 66
4
17
70
1
10 75 88
11
18
77 64 25
9

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

88
66
23
25
28
5
12
44