12/01/1396

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Saipa Tehran

17:00

3 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

رضا عادل

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

بابک عباس قلي زاده

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

6

25

52

55

78

82

82

85

85

95

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 28 5
21
18
88
4 63 14
19
10 68 20
90
9
2
45

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

1
14
5
7
11
20
32
27
23

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7
8 74 70
3
14
5
6 88 23
77
55
1
80 73 17

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
37
9
27
39
23
70
19