09/11/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saipa Tehran

14:30

0 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

حسن اکرمي

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

قهرمان نجفي

داور چهارم

علي باي

رخداد های بازی

25

82

83

85

92

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
37 89 8
18
88
4
20
2
5
10 75 24
90
11 93 23

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
3
24
32
12
23
19
14

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
35
13
27 66 7
6 46 21
37
99 59 10
2
4
93
23

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

17
66
1
5
7
10
21