23/10/1395

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Gostaresh Foulad

15:00

1 : 1

هفته 16

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 750

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

19

34

45

48

50

50

62

86

93

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70
14
16
29 16 7
8
61
5
11 82 71
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
20
77
71
7
6
37

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
1
40
7
96 81 17
99 87 77
5
8
20 44 16
90

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
19
31
15
6
77
17