26/09/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Naft Abadan

15:00

3 : 0

هفته 14

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 5800

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

رسول ذورقي

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

17

18

42

56

59

64

66

73

94

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
15
8
9 88 12
5
14 81 19
7
20
3 66 29
4
17

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

22
23
19
6
2
29
12

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10 87 2
4
8
15 80 32
77 63 21
18
3
6
99

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
21
32
5
2
24
1