18/09/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Gostaresh Foulad

15:00

1 : 1

هفته 13

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

رسول فروغي

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

رضا قيم

داور چهارم

محمد رضا فغاني

رخداد های بازی

34

73

75

91

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70
14
16
12
29
9 75 11
8
61
7 92 77

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
77
11
6
1
37
80

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
10
4
11
12
77
19 57 2
3
70 73 9
24
14

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
16
17
6
9
40