04/09/1395

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Siah Jamegan

17:45

0 : 0

هفته 11

ورزشگاه خانگی: Ghadir

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

محمد راهي

کمک داور دوم

مهدي شفيعي

داور چهارم

اميد سعيد فر

رخداد های بازی

30

54

68

92

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
24
50 60 17
6
9
3 93 23
8
21
4
90 78 27
5

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

27
28
12
19
88
17
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
70 70 11
45
6
4
30 70 3
5
7
24 84 19
23

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
22
17
40
19
20
3