06/08/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Tehran

18:00

1 : 1

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 25000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

محمد حسين زاهدي فر

رخداد های بازی

35

45

65

70

78

84

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
7
11 75 74
8
15
3
1
17 88 77
88 84 28
9
90

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
33
21
28
74
20

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
10 64 21
4
8
77 90 18
3
6
99
40
15 64 88

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

11
21
5
22
18
17
88