30/07/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Peykan Tehran

15:00

0 : 0

هفته 9

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

محمد حسين زاهدي فر

کمک داور اول

هادي طوسي

کمک داور دوم

امير رضا آشورماهاني

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

15

69

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
4
8 92 17
20
90
3
1
14 67 77
7
2
99 77 10

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
16
10
31
77
17
40

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
1
13
4
11 78 21
6
5
36 71 27
7
23 52 10
24

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

35
8
37
2
10
21
27