24/07/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Teraktorsazi Tabriz

17:00

0 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 2300

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

عليرضا ايلدروم

کمک داور دوم

يعقوب حجتي

داور چهارم

ياسر همرنگ

رخداد های بازی

74

81

81

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
17
7
66 46 11
24
1
6
8
10
2
14

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

11
20
25
16
21
13

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
18
4
19
9
22
14
5
10
17
6 57 11

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
11
12
16
7