23/07/1395

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saba Qom

17:10

2 : 0

هفته 8

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 980

داوران

داور اول

محمد حسين ترابيان

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

فرهاد مروجي

داور چهارم

جواد رحيم زاده

رخداد های بازی

35

41

42

46

71

88

89

93

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
3
1
6 56 14
10
88
7
16
9 75 77
20
30 64 18

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

2
77
75
18
14
27
22

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 81 88
10
4
8
3
15
77 70 17
6
24
99
40

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
5
18
17
88
1