31/06/1395

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Foolad Khouzestan

16:15

0 : 0

هفته 7

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

اسد حاج محمد

کمک داور دوم

رحيم حاجي لو

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

19

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
4
8
3
15 76 20
77 81 17
88
6
24
99
40

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
32
5
17
1

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
10
70 65 80
14
16
5
1
29
9 78 11
8
77 70 61

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

12
7
11
6
80
2
61