21/05/1395

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Padide Khorasan

20:20

1 : 1

هفته 4

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 220

داوران

داور اول

پيام حيدري

کمک داور اول

فرزاد بهرامي

کمک داور دوم

علي دودانگه

داور چهارم

مهدي سيد علي

رخداد های بازی

24

31

44

63

65

77

92

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

35
13
4
8 31 6
7
23
24
10 85 3
27 60 36
37
2

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

17
3
1
11
6
5
36

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
18
4 81 7
14 73 13
5
10
17 80 8
9
11
3
22

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
8
77
1
19
7
20