16/05/1395

جزییات مسابقه

Saba Qom - Mashinsazi Tabriz

20:30

1 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Yadegar Emam

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

اميد سعيد فر

کمک داور اول

علي اکبر عظيم پور

کمک داور دوم

حسن انتظاري

داور چهارم

کوپال ناظمي

رخداد های بازی

36

38

80

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
11
3 81 55
7
8
5
30
2 43 16
23

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

18
13
26
1
55
16

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 90 77
3
1
23
88
18
6
8
10
7 87 2
16

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
2
20
77
14
22