13/06/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Naft Tehran

17:00

1 : 1

هفته 7

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

محمد حسین زاهدی فرد

کمک داور اول

جلیل شعرانی

کمک داور دوم

یعقوب حجتی

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

75

79

87

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
7 67 10
8
31 70 77
1
11
20
5
2
9 83 4
13

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
4
10

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
9
2
1
16 46 12
11 78 15
8
14
10 63 19
6
33

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19
15
12