لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت تهران 0 گسترش فولاد 0 1396/06/23 19:45 تختی
week 21 گسترش فولاد 1 نفت تهران 1 1396/11/05 14:30 بنیان دیزل
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/09/18 15:00 تختی
week 28 گسترش فولاد 0 نفت تهران 0 1396/01/31 17:45 بنیان دیزل
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 گسترش فولاد 1 نفت تهران 1 1394/07/24 15:45 گسترش
week 23 نفت تهران 1 گسترش فولاد 0 1394/12/20 16:00 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 گسترش فولاد 1 نفت تهران 1 1393/06/13 17:00
week 22 نفت تهران 2 گسترش فولاد 1 1393/12/17 16:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 گسترش فولاد 1 نفت تهران 2 1392/08/03 15:30
week 29 نفت تهران 4 گسترش فولاد 1 1393/01/17 17:30