02/09/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Nasaji Mazandran

16:40

1 : 1

هفته 13

تعداد تماشاچی : 2200

رخداد های بازی

29

44

44

60

63

92

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن