لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نساجی مازندران 3 صنعت نفت آبادان 1 1402/06/07 19:30
week 19 صنعت نفت آبادان 1 نساجی مازندران 1 1402/12/17 15:00
لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نساجی مازندران 0 صنعت نفت آبادان 2 1401/09/28 14:00
week 27 صنعت نفت آبادان 4 نساجی مازندران 0 1402/02/03
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نساجی مازندران 0 صنعت نفت آبادان 2 1400/08/15 16:00
week 19 صنعت نفت آبادان 1 نساجی مازندران 1 1400/12/04 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نساجی مازندران 0 صنعت نفت آبادان 1 1399/10/21 15:00
week 26 صنعت نفت آبادان 1 نساجی مازندران 1 1400/04/15 21:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نساجی مازندران 0 صنعت نفت آبادان 0 1398/08/09 16:30
week 24 صنعت نفت آبادان 1 نساجی مازندران 1 1399/04/21 21:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 صنعت نفت آبادان 1 نساجی مازندران 1 1397/09/02 16:40
week 28 نساجی مازندران 1 صنعت نفت آبادان 2 1398/02/13 17:00
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 صنعت نفت آبادان 2 نساجی مازندران 2 1394/06/07
week 22 نساجی مازندران 1 صنعت نفت آبادان 4 1394/10/30