06/07/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Saipa Tehran

18:15

1 : 1

هفته 8

تعداد تماشاچی : 9000

رخداد های بازی

47

51

64

75

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن