لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نساجی مازندران 8 سايپـا تهران 7 1399/12/21 15:15
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سايپـا تهران 1 نساجی مازندران 0 1399/09/05 16:20
week 18 نساجی مازندران 1 سايپـا تهران 0 1399/12/27 16:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سايپـا تهران 4 نساجی مازندران 3 1398/06/24 19:45
week 18 نساجی مازندران 1 سايپـا تهران 3 1398/11/11 15:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 نساجی مازندران 1 سايپـا تهران 1 1397/07/06 18:15
week 23 سايپـا تهران 0 نساجی مازندران 0 1398/01/08 17:45