12/05/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Sepahan Isfahan

20:45

1 : 6

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 4500

رخداد های بازی

7

10

23

27

40

54

60

65

66

76

85

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 62 11
3 81 47
69 12
20
7
9
21
1
99
5
6

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

36
12
70
11
2
44
47
17
14

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 30 88
7 60 6
9 70 30
10
12
13
8
44
4
69
11

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
27
28
1
6
88
30
17