لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سپيدرود رشت 1 سپاهان اصفهان 6 1397/05/12 20:45 سردار جنگل
week 17 سپاهان اصفهان 3 سپيدرود رشت 0 1397/11/21 17:15
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سپاهان اصفهان 0 سپيدرود رشت 0 1396/05/31 20:15 نقش جهان
week 20 سپيدرود رشت 2 سپاهان اصفهان 1 1396/10/29 15:00 سردار جنگل