01/10/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Siah Jamegan

14:30

0 : 0

هفته 16

ورزشگاه خانگی: Naghsh Jahan

تعداد تماشاچی : 250

رخداد های بازی

30

40

53

65

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
47 62 17
7
23
73
10 94 36
5
8
11
61
70

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

36
44
33
14
17
88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 80 30
88
7
12
11 62 20
69
2
3
9 54 8
5
99

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
8
1
30
17
33
24
31