لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1396/05/05 19:05 ثامن الائمه
week 16 ذوب آهن اصفهان 0 سیاه جامگان 0 1396/10/01 14:30 نقش جهان
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/05/04 18:15 ثامن الائمه
week 16 ذوب آهن اصفهان 1 سیاه جامگان 0 1395/10/24 15:00 ذوب آهن فولادشهر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سیاه جامگان 0 ذوب آهن اصفهان 1 1394/09/23 14:30 ثامن الائمه
week 29 ذوب آهن اصفهان 3 سیاه جامگان 1 1395/02/19 18:00 ذوب آهن فولادشهر