27/07/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Saipa Tehran

18:00

1 : 1

هفته 10

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 1750

رخداد های بازی

48

60

70

71

71

72

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
21
18
4
6
2 46 12
14 67 17
33 87 32
1
5
11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

12
20
25
40
15
28
27
17
32

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 69 11
4
1
70
24
17
3
42 76 7
2
9 80 99
77

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
11
29
15
22
16
40
99
8