لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 3 سايپـا تهران 0 1399/09/22 15:00
week 21 سايپـا تهران 2 فولاد خوزستان 1 1400/03/08 19:40
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 0 فولاد خوزستان 0 1398/09/13 15:15
week 28 فولاد خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1399/05/20 20:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1397/06/08 20:15 غدیر
week 21 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1397/12/16 15:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 1 1396/07/27 18:00 غدیر
week 25 سايپـا تهران 2 فولاد خوزستان 0 1396/12/11 15:30 پاس قوامین
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر
week 20 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/14 15:00 پاس قوامین
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1394/07/02 17:20 پاس قوامین
week 22 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 0 1394/12/14 16:00 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فولاد خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1393/06/07 19:10
week 21 سايپـا تهران 3 فولاد خوزستان 1 1393/11/30 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فولاد خوزستان 4 سايپـا تهران 1 1392/06/29 18:40
week 25 سايپـا تهران 0 فولاد خوزستان 0 1392/11/11 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 0 1391/05/10
week 20 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 1 1391/10/16
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 0 فولاد خوزستان 0 1390/08/08
week 29 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1391/01/18
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 سايپـا تهران 5 فولاد خوزستان 5 1389/08/02
week 29 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 1 1390/01/19
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 1 1388/06/29
week 24 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 2 1388/11/02
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 1 1387/05/19
week 19 سايپـا تهران 3 فولاد خوزستان 2 1387/09/23
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1385/06/24
week 17 سايپـا تهران 2 فولاد خوزستان 2 1385/11/13
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 1 1384/07/08
week 20 فولاد خوزستان 0 سايپـا تهران 1 1384/11/07
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 1
week 19 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 2
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 1 1381/10/19
week 24 فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 0 1382/03/04