16/05/1395

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Padide Khorasan

20:30

3 : 0

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

ياسر همرنگ

کمک داور اول

سجاد طوري

کمک داور دوم

جليل شعراني

داور چهارم

جواد محمدي

رخداد های بازی

6

23

55

66

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 63 37
35
13
4
6
2
8
7
23
24 46 36
10 69 11

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

3
1
11
5
37
36
27

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 73 9
2
10
23 81 4
6 88 74
77
19
11
12
34
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
3
74
24
9
4