لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پدیده خراسان 3 نفت تهران 1 1396/09/03 14:30
week 28 نفت تهران 0 پدیده خراسان 1 1397/01/24 16:00 تختی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی
week 18 پدیده خراسان 0 نفت تهران 0 1395/11/04 14:45 ثامن الائمه
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پدیده خراسان 1 نفت تهران 2 1394/08/05 15:00 ثامن الائمه
week 25 نفت تهران 2 پدیده خراسان 1 1395/01/21 17:30 تختی
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پدیده خراسان 7 نفت تهران 8 1393/09/15 14:00
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت تهران 1 پدیده خراسان 0 1393/08/09 15:15
week 28 پدیده خراسان 1 نفت تهران 2 1394/02/11 18:00