برنامه بازی ها Esteghlal Khouzestan - League Division 1 2022-03


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

شهرداري همدان

1401/06/06 19:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال ملاثاني

3 - 3

Esteghlal Khouzestan

1401/06/11

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Fajr Sepasi

1401/06/16

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Darya Caspian Babol

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/06/22

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

مس شهر بابک

1401/06/30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خيبر خرم آباد

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/07/06

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Saipa Tehran

1401/07/14

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري آستارا

0 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/07/20

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

3 - 1

Pars Jonoubi Jam

1401/07/27

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

3 - 3

Esteghlal Khouzestan

1401/08/03

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shams Azar Qazvin

2 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/08/09

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

6 - 0

چوکا تالش

1401/09/15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1401/09/21

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

Chadormalo Ardakan

1401/08/27

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

خوشه طلايي ساوه

1401/10/04

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Arman Gohar Sirjan

0 - 2

Esteghlal Khouzestan

1401/10/11

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

0 - 1

Esteghlal Khouzestan

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

1 - 1

استقلال ملاثاني

1401/11/05

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Fajr Sepasi

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/11/11

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

Darya Caspian Babol

1401/11/17

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس شهر بابک

1 - 1

Esteghlal Khouzestan

1401/11/24

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

0 - 0

خيبر خرم آباد

1401/12/06

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Saipa Tehran

2 - 2

Esteghlal Khouzestan

1401/12/13

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

1 - 0

شهرداري آستارا

1401/12/19

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pars Jonoubi Jam

1 - 2

Esteghlal Khouzestan

1401/12/26

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

ون پارس نقش جهان

1402/01/09

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

2 - 1

Shams Azar Qazvin

1402/01/16

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکا تالش

1 - 0

Esteghlal Khouzestan

1402/01/26

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

2 - 0

خليج فارس ماهشهر

1402/02/02

هفته 31

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Chadormalo Ardakan

2 - 2

Esteghlal Khouzestan

1402/02/14

هفته 33

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خوشه طلايي ساوه

0 - 2

Esteghlal Khouzestan

1402/02/27

هفته 34

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Khouzestan

5 - 0

Arman Gohar Sirjan

1402/03/03