لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 ایرانجوان بوشهر 1 سپيدرود رشت 2 1400/08/30 14:00
week 15 سپيدرود رشت 3 ایرانجوان بوشهر 0 1400/12/13 14:15
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سپيدرود رشت 1 ایرانجوان بوشهر 1 1399/10/20 14:00
week 17 ایرانجوان بوشهر 0 سپيدرود رشت 1 1400/02/17 20:15
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ایرانجوان بوشهر 3 سپيدرود رشت 1 1395/09/03
week 32 سپيدرود رشت 1 ایرانجوان بوشهر 1 1396/01/28