برنامه بازی ها يزد لوله - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

2 - 1

يزد لوله

1400/02/01 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

0 - 0

خليج فارس ميناب

1400/02/08 20:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1400/02/18 20:30

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

1 - 1

يزد لوله

1400/02/23 19:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

2 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/02/30 19:05

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

2 - 2

يزد لوله

1400/03/05 19:15

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

2 - 0

1400/03/11 19:20

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

1 - 0

يزد لوله

1400/03/18 19:35

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

2 - 0

استقلال شوش

1400/03/24 20:30

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

3 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/04/07 20:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

2 - 1

يزد لوله

1400/04/12 20:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 1

يزد لوله

1400/04/17 20:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/04/22 20:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

1 - 0

يزد لوله

1400/04/29 19:45

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

0 - 1

ايمان سبز شيراز

1400/05/03 20:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 1

يزد لوله

1400/05/09 20:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

1 - 2

صنعت ابريشم اصفهان

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

1 - 0

يزد لوله

1400/05/19 20:00