برنامه بازی ها پيشگامان فنون پارس - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

1 - 2

شهرداري نوشهر

1400/02/02 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

4 - 0

پيشگامان فنون پارس

1400/02/07 20:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

0 - 5

1400/02/18 20:45

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

2 - 2

پيشگامان فنون پارس

1400/02/23 19:25

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 3

پيشگامان فنون پارس

1400/02/29 19:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

1 - 1

پيام وحدت خ جنوبي

1400/03/04 19:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 1

پيشگامان فنون پارس

1400/03/10 18:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

1 - 0

مهاجر نوين مشهد

1400/03/18 19:45

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوين ساري

1 - 1

پيشگامان فنون پارس

1400/03/24 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

2 - 0

پيشگامان فنون پارس

1400/04/06 19:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/04/13 19:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 2

پيشگامان فنون پارس

1400/04/17 19:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

0 - 1

پاراگ تهران

1400/04/22 19:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

1 - 1

دماوند آمل

1400/04/29 19:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيام وحدت خ جنوبي

0 - 1

پيشگامان فنون پارس

1400/05/03 19:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

0 - 2

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/05/09 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوين مشهد

1 - 0

پيشگامان فنون پارس

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

0 - 0

جوان نوين ساري

1400/05/19 20:00