برنامه بازی ها آلومينيوم پارس ساوه - League Division 3 2021


هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 2

ستارگان مردان پاشا البرز

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سفير نوين آبيک قزوين

2 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/10/30 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1399/11/07 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياپارس تهران

2 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 0

شهرداري فريدونکنار

1399/11/18 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

0 - 0

آلومينيوم پارس ساوه

1399/11/24 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 1

ستارگان سيمرغ البرز

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سوهان محمد قم

1 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 2

مينو خرمدره زنجان

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

2 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم پارس ساوه

1 - 0

شهروند رامسر

1399/12/23 14:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار جنگل صومعه سرا

0 - 1

آلومينيوم پارس ساوه

1399/12/28 14:45