برنامه بازی ها استقلال علي آباد - League Division 3 2021


هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

0 - 1

Damash Paresh

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

انتظار بجنورد

0 - 2

استقلال علي آباد

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

3 - 0

شهر آهن خواف

1399/11/07 14:0

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آسمان مشهد

1 - 1

استقلال علي آباد

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

1 - 1

درياي حربده محمودآباد

1399/11/18 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بادامک قائن

1 - 1

استقلال علي آباد

1399/11/25 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

2 - 1

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سيمان شاهرود

3 - 0

استقلال علي آباد

1399/12/07 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

2 - 0

شهدا مقاومت جويبار

1399/12/11 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شريعت نوين مشهد

1 - 2

استقلال علي آباد

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال علي آباد

3 - 2

شهروند نور

1399/12/28 14:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

3 - 2

استقلال علي آباد

1400/01/08 16:30