لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/02/01 20:30

صنعت ابريشم اصفهان

3 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/02/02 20:30

خليج فارس ميناب

0 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/02/01 20:15

خليج فارس ماهشهر

2 - 1

يزد لوله

1400/02/01 20:30

1 - 1

ايمان سبز شيراز

1400/02/01 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

0 - 3

استقلال شوش

1400/02/10 20:45

فرهنگ رامهرمز

1 - 3

خليج فارس ماهشهر

1400/02/08 20:45

ون پارس نقش جهان

2 - 1

1400/02/08 20:30

يزد لوله

0 - 0

خليج فارس ميناب

1400/02/08 20:30

ايمان سبز شيراز

2 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/02/08 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1400/02/18 20:30

استقلال شوش

0 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/02/18 21:00

خليج فارس ميناب

2 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/02/18 20:30

خليج فارس ماهشهر

2 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/02/17 21:00

صنعت ابريشم اصفهان

0 - 2

1400/02/18 20:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 0

صنعت ابريشم اصفهان

1400/02/24 19:20

1 - 1

استقلال شوش

1400/02/24 19:20

ايمان سبز شيراز

0 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/02/24 19:05

سپاهان نوين ايذه

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/02/23 19:20

فرهنگ رامهرمز

1 - 1

يزد لوله

1400/02/23 19:20

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

1 - 1

ايمان سبز شيراز

1400/02/30 19:50

يزد لوله

2 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/02/30 19:05

خليج فارس ماهشهر

3 - 1

1400/02/30 19:25

ون پارس نقش جهان

5 - 2

فرهنگ رامهرمز

1400/02/30 19:20

استقلال شوش

3 - 0

صنعت ابريشم اصفهان

1400/02/30 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/03/05 19:30

1 - 0

خليج فارس ميناب

1400/03/04 19:25

استقلال شوش

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/03/05 19:35

صنعت ابريشم اصفهان

1 - 2

خليج فارس ماهشهر

1400/03/05 18:00

ايمان سبز شيراز

2 - 2

يزد لوله

1400/03/05 19:15

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/03/11 19:00

خليج فارس ماهشهر

1 - 1

استقلال شوش

1400/03/12 19:30

فرهنگ رامهرمز

1 - 2

ايمان سبز شيراز

1400/03/11 19:30

ون پارس نقش جهان

1 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/03/11 19:30

يزد لوله

2 - 0

1400/03/11 19:20

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

3 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/03/18 19:35

8 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/03/18 19:45

ايمان سبز شيراز

1 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/03/18 19:20

صنعت ابريشم اصفهان

1 - 0

يزد لوله

1400/03/18 19:35

استقلال شوش

2 - 3

خليج فارس ميناب

1400/03/18 19:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

1 - 0

1400/03/24 20:45

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/03/24 20:45

يزد لوله

2 - 0

استقلال شوش

1400/03/24 20:30

ون پارس نقش جهان

4 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/03/24 19:00

خليج فارس ميناب

0 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/03/24 19:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

2 - 1

استقلال شوش

1400/04/07 20:45

سپاهان نوين ايذه

3 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/04/07 20:45

يزد لوله

3 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/04/07 20:30

ون پارس نقش جهان

2 - 0

خليج فارس ميناب

1400/04/07 20:30

ايمان سبز شيراز

0 - 3

1400/04/07 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

0 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/04/12 20:50

خليج فارس ماهشهر

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/04/12 20:50

3 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/04/12 19:30

خليج فارس ميناب

2 - 1

يزد لوله

1400/04/12 20:30

صنعت ابريشم اصفهان

0 - 1

ايمان سبز شيراز

1400/04/12 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

1 - 0

استقلال شوش

1400/04/17 20:30

فرهنگ رامهرمز

3 - 2

خليج فارس ميناب

1400/04/17 20:30

سپاهان نوين ايذه

2 - 1

خليج فارس ماهشهر

1400/04/17 20:30

3 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/04/17 20:30

ون پارس نقش جهان

1 - 1

يزد لوله

1400/04/17 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

2 - 2

1400/04/22 20:30

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/04/22 20:30

خليج فارس ميناب

1 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/04/22 20:30

يزد لوله

1 - 1

فرهنگ رامهرمز

1400/04/22 20:30

صنعت ابريشم اصفهان

0 - 2

ون پارس نقش جهان

1400/04/22 19:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

4 - 4

خليج فارس ماهشهر

1400/04/28 20:30

فرهنگ رامهرمز

1 - 3

ون پارس نقش جهان

1400/04/28 20:30

صنعت ابريشم اصفهان

2 - 1

استقلال شوش

1400/04/28 19:30

ايمان سبز شيراز

2 - 3

خليج فارس ميناب

1400/04/29 20:30

سپاهان نوين ايذه

1 - 0

يزد لوله

1400/04/29 19:45

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 1

استقلال شوش

1400/05/02 20:30

خليج فارس ماهشهر

3 - 0

صنعت ابريشم اصفهان

1400/05/02 20:30

فرهنگ رامهرمز

0 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/05/03 20:30

خليج فارس ميناب

1 - 2

1400/05/03 20:30

يزد لوله

0 - 1

ايمان سبز شيراز

1400/05/03 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/05/09 20:00

صنعت ابريشم اصفهان

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/09 20:00

ايمان سبز شيراز

5 - 3

فرهنگ رامهرمز

1400/05/09 20:30

استقلال شوش

0 - 1

خليج فارس ماهشهر

1400/05/09 20:30

2 - 1

يزد لوله

1400/05/09 20:30

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/05/14 20:00

فرهنگ رامهرمز

1 - 0

1400/05/14 20:00

سپاهان نوين ايذه

0 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/05/14 20:00

يزد لوله

1 - 2

صنعت ابريشم اصفهان

1400/05/14 20:00

خليج فارس ميناب

2 - 2

استقلال شوش

1400/05/14 20:00

لیگ سه مرحله 2 گروه 3 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

2 - 4

فرهنگ رامهرمز

1400/05/19 20:00

استقلال شوش

1 - 0

يزد لوله

1400/05/19 20:00

3 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/05/19 20:00

ايمان سبز شيراز

2 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/05/19 20:00

خليج فارس ماهشهر

3 - 1

خليج فارس ميناب

1400/05/19 20:00