گروه 3 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

0 - 2

اوحدي مراغه

1399/10/18 14:00

شهداي گروس بيجار

0 - 0

ستارگان آژند آذربايجان

1399/10/16 14:00

کانياو اشنويه

2 - 1

جام جم بيله سوار

1399/10/16 14:00

خورشيد مهر قروه کردستان

0 - 0

کاويان نقده

1399/10/17 14:00

نيکان مهر تهران

0 - 1

نفت ايرانيان تهران

1399/10/17 14:00

کياي تهران

1 - 1

گرين کشاورز نهاوند

1399/10/17 14:00

گروه 3 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/10/23 14:00

کاويان نقده

1 - 1

نيکان مهر تهران

1399/10/23 14:00

1 - 1

عقاب تبريز

1399/10/23 14:00

گرين کشاورز نهاوند

1 - 1

کانياو اشنويه

1399/10/23 14:00

اوحدي مراغه

2 - 2

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/10/23 14:00

نفت ايرانيان تهران

2 - 2

کياي تهران

1399/10/23 14:00

گروه 3 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کياي تهران

1 - 1

کاويان نقده

1399/10/29 14:00

خورشيد مهر قروه کردستان

2 - 1

1399/10/30 14:00

شهداي گروس بيجار

1 - 0

گرين کشاورز نهاوند

1399/10/29 14:00

ستارگان آژند آذربايجان

1 - 0

جام جم بيله سوار

1399/10/30 14:00

کانياو اشنويه

0 - 1

نفت ايرانيان تهران

1399/10/29 14:00

نيکان مهر تهران

0 - 0

اوحدي مراغه

1399/10/29 14:00

گروه 3 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

نيکان مهر تهران

1399/11/07 14:00

کاويان نقده

0 - 0

کانياو اشنويه

1399/11/08 14:00

نفت ايرانيان تهران

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/11/07 14:00

اوحدي مراغه

3 - 0

کياي تهران

1399/11/08 14:00

گرين کشاورز نهاوند

2 - 1

ستارگان آژند آذربايجان

1399/11/08 14:00

عقاب تبريز

1 - 0

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/11/07 14:00

گروه 3 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي گروس بيجار

1 - 2

کاويان نقده

1399/11/12 14:00

کانياو اشنويه

2 - 0

اوحدي مراغه

1399/11/13 14:00

جام جم بيله سوار

1 - 3

گرين کشاورز نهاوند

1399/11/12 14:00

ستارگان آژند آذربايجان

0 - 1

نفت ايرانيان تهران

1399/11/13 14:00

کياي تهران

2 - 1

1399/11/12 14:00

نيکان مهر تهران

2 - 0

عقاب تبريز

1399/11/12 14:00

گروه 3 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

1 - 0

ستارگان آژند آذربايجان

1399/11/23 14:30

نفت ايرانيان تهران

4 - 1

جام جم بيله سوار

1399/11/19 14:30

عقاب تبريز

1 - 5

کياي تهران

1399/11/18 14:30

0 - 1

کانياو اشنويه

1399/11/19 14:30

خورشيد مهر قروه کردستان

0 - 1

نيکان مهر تهران

1399/11/18 14:30

اوحدي مراغه

3 - 5

شهداي گروس بيجار

1399/11/19 14:30

گروه 3 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

2 - 1

اوحدي مراغه

1399/11/28 14:30

کياي تهران

1 - 0

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/11/25 14:30

جام جم بيله سوار

3 - 2

کاويان نقده

1399/11/28 14:30

کانياو اشنويه

1 - 0

عقاب تبريز

1399/11/25 14:30

گرين کشاورز نهاوند

0 - 1

نفت ايرانيان تهران

1399/11/25 14:30

شهداي گروس بيجار

2 - 0

1399/11/25 14:30

گروه 3 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

ستارگان آژند آذربايجان

1399/12/03 14:30

عقاب تبريز

1 - 2

شهداي گروس بيجار

1399/12/02 14:30

اوحدي مراغه

1 - 2

جام جم بيله سوار

1399/12/03 14:30

نيکان مهر تهران

1 - 1

کياي تهران

1399/12/02 14:30

کاويان نقده

1 - 0

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/03 14:30

خورشيد مهر قروه کردستان

0 - 1

کانياو اشنويه

1399/12/02 14:30

گروه 3 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

2 - 1

عقاب تبريز

1399/12/08 13:00

نفت ايرانيان تهران

2 - 0

کاويان نقده

1399/12/08 14:45

گرين کشاورز نهاوند

6 - 1

اوحدي مراغه

1399/12/08 14:45

شهداي گروس بيجار

1 - 0

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/12/07 14:45

کانياو اشنويه

3 - 1

نيکان مهر تهران

1399/12/07 14:45

جام جم بيله سوار

2 - 0

1399/12/08 14:45

گروه 3 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدي مراغه

1 - 4

نفت ايرانيان تهران

1399/12/12 14:30

خورشيد مهر قروه کردستان

0 - 1

ستارگان آژند آذربايجان

1399/12/12 14:30

کياي تهران

1 - 1

کانياو اشنويه

1399/12/11 14:30

نيکان مهر تهران

2 - 0

شهداي گروس بيجار

1399/12/11 14:30

0 - 1

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/12 14:30

عقاب تبريز

2 - 1

جام جم بيله سوار

1399/12/12 14:30

گروه 3 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کاويان نقده

4 - 1

اوحدي مراغه

1399/12/17 14:45

ستارگان آژند آذربايجان

4 - 0

نيکان مهر تهران

1399/12/17 14:45

نفت ايرانيان تهران

1 - 0

1399/12/17 14:45

گرين کشاورز نهاوند

7 - 2

عقاب تبريز

1399/12/17 14:45

جام جم بيله سوار

2 - 2

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/12/17 14:45

شهداي گروس بيجار

2 - 1

کياي تهران

1399/12/17 14:45

گروه 3 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نيکان مهر تهران

7 - 0

جام جم بيله سوار

1399/12/23 15:00

کياي تهران

2 - 1

ستارگان آژند آذربايجان

1399/12/23 15:00

عقاب تبريز

0 - 0

نفت ايرانيان تهران

1399/12/23 15:00

کانياو اشنويه

5 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/12/23 15:00

خورشيد مهر قروه کردستان

0 - 2

گرين کشاورز نهاوند

1399/12/23 15:00

1 - 2

کاويان نقده

1399/12/23 15:00

گروه 3 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدي مراغه

3 - 0

1399/12/28 15:00

نفت ايرانيان تهران

3 - 0

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/12/28 15:00

گرين کشاورز نهاوند

3 - 1

نيکان مهر تهران

1399/12/28 15:00

ستارگان آژند آذربايجان

0 - 0

کانياو اشنويه

1399/12/28 15:00

جام جم بيله سوار

3 - 0

کياي تهران

1399/12/28 15:00

کاويان نقده

2 - 0

عقاب تبريز

1399/12/28 15:00