برنامه بازی ها پاراگ تهران - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

0 - 0

پاراگ تهران

1400/02/02 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 4

1400/02/07 20:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مهاجر نوين مشهد

0 - 0

پاراگ تهران

1400/02/18 20:15

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

2 - 2

پيشگامان فنون پارس

1400/02/23 19:25

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

2 - 2

جوان نوين ساري

1400/02/29 19:30

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

دماوند آمل

0 - 1

پاراگ تهران

1400/03/04 17:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 1

شهرداري نوشهر

1400/03/10 18:15

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيام وحدت خ جنوبي

3 - 1

پاراگ تهران

1400/03/17 19:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 2

شهداي رزکان کرج

1400/03/23 18:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 0

ستارگان مردان پاشا البرز

1400/04/06 19:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

پاراگ تهران

1400/04/12 20:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 1

مهاجر نوين مشهد

1400/04/17 19:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيشگامان فنون پارس

0 - 1

پاراگ تهران

1400/04/22 19:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جوان نوين ساري

1 - 1

پاراگ تهران

1400/04/28 19:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

2 - 2

دماوند آمل

1400/05/03 19:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

3 - 1

پاراگ تهران

1400/05/09 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاراگ تهران

1 - 1

پيام وحدت خ جنوبي

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

3 - 2

پاراگ تهران

1400/05/19 20:00