برنامه بازی ها بنيامين ورزش تهران - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/02/01 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

1 - 3

کيان اراک

1400/02/07 20:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آرتام تبريز

2 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/02/17 21:15

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

4 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/02/23 19:25

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پاس گيلان

1 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/02/30 19:40

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ايرانيان تهران

3 - 1

بنيامين ورزش تهران

1400/03/04 18:45

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

3 - 1

کانياو اشنويه

1400/03/10 19:35

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فومن

1 - 2

بنيامين ورزش تهران

1400/03/17 20:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

2 - 0

مقاومت بسيج آستارا

1400/03/23 18:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

0 - 3

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/04/07 19:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کيان اراک

3 - 2

بنيامين ورزش تهران

1400/04/12 19:30

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

0 - 0

آرتام تبريز

1400/04/17 19:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

1 - 0

بنيامين ورزش تهران

1400/04/23 19:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

2 - 0

پاس گيلان

1400/04/28 19:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

3 - 2

نفت ايرانيان تهران

1400/05/02 19:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانياو اشنويه

3 - 1

بنيامين ورزش تهران

1400/05/09 19:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بنيامين ورزش تهران

0 - 1

شهرداري فومن

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مقاومت بسيج آستارا

0 - 3

بنيامين ورزش تهران

1400/05/19 20:00