برنامه بازی ها رضواني اصفهان - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آبي پوشان شمس کيش

3 - 0

رضواني اصفهان

1399/10/18 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

0 - 0

رضواني اصفهان

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضواني اصفهان

0 - 0

استوک مرودشت

1399/11/13 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

هرنگ جوان بستک هرمزگان

2 - 0

رضواني اصفهان

1399/11/23 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضواني اصفهان

2 - 2

صنعت فولاد اصفهان

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سنگ آهن بافق يزد

3 - 0

رضواني اصفهان

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضواني اصفهان

0 - 3

ون پارس نقش جهان

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميدآوران مشيز کرمان

3 - 0

رضواني اصفهان

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضواني اصفهان

0 - 3

عقاب شيراز

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپوليس شيراز

3 - 0

رضواني اصفهان

1399/12/23 15:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

رضواني اصفهان

0 - 3

1399/12/28 15:00