برنامه بازی ها جام جم بيله سوار - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

کانياو اشنويه

2 - 1

جام جم بيله سوار

1399/10/16 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

0 - 1

شهداي گروس بيجار

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان آژند آذربايجان

1 - 0

جام جم بيله سوار

1399/10/30 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

1 - 3

گرين کشاورز نهاوند

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت ايرانيان تهران

4 - 1

جام جم بيله سوار

1399/11/19 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

3 - 2

کاويان نقده

1399/11/28 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اوحدي مراغه

1 - 2

جام جم بيله سوار

1399/12/03 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

2 - 0

1399/12/08 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

عقاب تبريز

2 - 1

جام جم بيله سوار

1399/12/12 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

2 - 2

خورشيد مهر قروه کردستان

1399/12/17 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نيکان مهر تهران

7 - 0

جام جم بيله سوار

1399/12/23 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

جام جم بيله سوار

3 - 0

کياي تهران

1399/12/28 15:00