برنامه بازی ها - League Division 2 2021 2022


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Payam Toos Mashhad

0 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/08/24 14:00

0 - 0

شهرداري بم

1400/08/24 14:15

شهداي رزکان کرج

1 - 0

1400/08/24 14:15

چوکاي تالش

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/08/24 14:15

Sepidrood Rasht

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1400/08/23 14:15

Manategh Naftkhiz

1 - 2

1400/08/24 14:30

Abipooshan Tehran

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/08/24 14:15

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

چوکاي تالش

1400/08/30 14:00

1 - 2

Sepidrood Rasht

1400/08/30 14:00

شهرداري ماهشهر

0 - 1

Payam Toos Mashhad

1400/08/30 14:15

شهداي بابلسر

2 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/08/30 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 1

Abipooshan Tehran

1400/08/30 14:00

بعثت کرمانشاه

0 - 1

1400/08/30 14:00

شهرداري بم

1 - 1

Manategh Naftkhiz

1400/08/30 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 1

Sepidrood Rasht

1400/09/07 15:00

شهداي بابلسر

1 - 0

1400/09/07 15:00

چوکاي تالش

3 - 1

شهرداري بم

1400/09/07 15:00

Abipooshan Tehran

0 - 1

شهرداري ماهشهر

1400/09/07 15:00

Payam Toos Mashhad

2 - 0

1400/09/07 15:00

0 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/10/04 14:00

Manategh Naftkhiz

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/07 15:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/09/12 14:00

شهرداري بم

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/12 14:00

شهرداري ماهشهر

4 - 0

1400/09/12 14:00

Sepidrood Rasht

1 - 0

Payam Toos Mashhad

1400/09/12 14:00

0 - 0

Abipooshan Tehran

1400/09/12 14:15

بعثت کرمانشاه

0 - 0

چوکاي تالش

1400/09/12 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 1

Manategh Naftkhiz

1400/09/12 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

2 - 0

1400/09/17 14:00

شهداي رزکان کرج

2 - 0

Payam Toos Mashhad

1400/09/18 14:00

شهرداري بم

0 - 2

1400/09/18 14:00

چوکاي تالش

0 - 3

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/09/18 14:00

Abipooshan Tehran

1 - 0

Sepidrood Rasht

1400/09/18 14:00

Manategh Naftkhiz

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1400/09/18 14:00

شهداي بابلسر

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/18 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/23 14:00

شهداي رزکان کرج

1 - 0

شهرداري بم

1400/09/23 14:00

0 - 1

Manategh Naftkhiz

1400/09/23 14:00

شهرداري ماهشهر

2 - 1

چوکاي تالش

1400/09/23 14:00

Payam Toos Mashhad

1 - 0

Abipooshan Tehran

1400/09/23 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 1

1400/09/24 14:00

Sepidrood Rasht

1 - 1

1400/09/24 14:00

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/10/27 14:00

شهداي بابلسر

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1400/09/29 14:00

Abipooshan Tehran

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/09/29 14:00

Manategh Naftkhiz

1 - 1

Sepidrood Rasht

1400/09/29 14:00

شهرداري بم

1 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/09/29 14:00

1 - 0

Payam Toos Mashhad

1400/09/29 14:00

چوکاي تالش

3 - 0

1400/09/29 14:00

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/10/06 14:00

Payam Toos Mashhad

0 - 0

Manategh Naftkhiz

1400/10/07 14:00

Sepidrood Rasht

0 - 1

چوکاي تالش

1400/10/07 14:00

شهرداري ماهشهر

2 - 1

1400/10/07 14:00

1 - 2

شهداي بابلسر

1400/10/08 14:00

Abipooshan Tehran

0 - 1

1400/10/09 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

شهرداري بم

1400/10/10 13:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/10/14 13:30

Manategh Naftkhiz

2 - 1

Abipooshan Tehran

1400/10/14 14:00

شهداي بابلسر

0 - 0

Sepidrood Rasht

1400/10/14 14:00

2 - 0

1400/10/14 14:00

چوکاي تالش

2 - 1

Payam Toos Mashhad

1400/10/14 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/10/15 14:00

شهرداري بم

0 - 0

شهرداري ماهشهر

1400/10/15 14:00

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

شهرداري بم

1400/10/21 14:00

Sepidrood Rasht

0 - 0

1400/10/21 14:00

شهرداري ماهشهر

2 - 1

بعثت کرمانشاه

1400/10/21 14:00

Payam Toos Mashhad

0 - 1

شهداي بابلسر

1400/10/21 14:00

Abipooshan Tehran

0 - 1

چوکاي تالش

1400/10/21 14:00

1 - 0

Manategh Naftkhiz

1400/10/21 13:30

شهداي رزکان کرج

0 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/10/21 14:00

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Manategh Naftkhiz

1 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/11/04 14:00

شهداي بابلسر

2 - 2

Abipooshan Tehran

1400/11/04 14:00

شهرداري بم

2 - 2

Sepidrood Rasht

1400/11/04 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

شهرداري ماهشهر

1400/11/04 14:00

بعثت کرمانشاه

0 - 0

1400/11/04 14:00

2 - 0

Payam Toos Mashhad

1400/11/04 14:00

چوکاي تالش

2 - 0

1400/11/04 14:00

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 1

شهرداري ماهشهر

1400/11/10 14:00

Manategh Naftkhiz

0 - 0

چوکاي تالش

1400/11/10 14:00

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/11/10 14:15

Payam Toos Mashhad

1 - 0

شهرداري بم

1400/11/11 14:00

Sepidrood Rasht

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/11/10 14:00

Abipooshan Tehran

1 - 3

1400/11/10 14:00

1 - 4

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/11/10 14:15

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

0 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/11/17 14:00

شهداي بابلسر

3 - 1

Manategh Naftkhiz

1400/11/17 14:00

شهرداري بم

1 - 2

Abipooshan Tehran

1400/11/17 14:00

بعثت کرمانشاه

1 - 1

Payam Toos Mashhad

1400/11/17 14:00

2 - 0

1400/11/17 14:00

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

Sepidrood Rasht

1400/11/17 14:00

شهرداري ماهشهر

2 - 2

1400/11/17 14:15

گروه 1 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 2

شهداي رزکان کرج

1400/12/08 14:30

شهيد اورکي اسلامشهر

3 - 1

Payam Toos Mashhad

1400/12/08 14:15

شهرداري بم

2 - 3

1400/12/08 14:15

شهداي بابلسر

2 - 1

چوکاي تالش

1400/12/08 14:15

بعثت کرمانشاه

1 - 0

Abipooshan Tehran

1400/12/08 14:15

1 - 0

Manategh Naftkhiz

1400/12/08 14:15

شهرداري ماهشهر

2 - 1

Sepidrood Rasht

1400/12/08 14:30

گروه 1 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

2 - 2

1400/12/13 14:15

Payam Toos Mashhad

2 - 2

شهرداري ماهشهر

1400/12/13 14:15

Sepidrood Rasht

3 - 0

1400/12/13 14:15

Manategh Naftkhiz

0 - 0

شهرداري بم

1400/12/13 14:30

شهداي رزکان کرج

1 - 1

شهداي بابلسر

1400/12/13 14:30

3 - 2

بعثت کرمانشاه

1400/12/13 14:30

Abipooshan Tehran

1 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/12/13 14:30

گروه 1 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/12/19 14:30

بعثت کرمانشاه

2 - 1

Manategh Naftkhiz

1400/12/19 14:30

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

1400/12/19 14:30

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/12/19 14:45

شهرداري بم

1 - 0

چوکاي تالش

1400/12/19 15:00

1 - 1

Payam Toos Mashhad

1400/12/19 15:00

شهرداري ماهشهر

2 - 1

Abipooshan Tehran

1400/12/19 15:00

گروه 1 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

0 - 0

شهرداري بم

1400/12/25 14:30

Payam Toos Mashhad

0 - 0

Sepidrood Rasht

1400/12/25 14:30

چوکاي تالش

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/12/25 14:30

Abipooshan Tehran

2 - 0

1400/12/25 14:30

شهداي رزکان کرج

1 - 0

1400/12/25 14:45

Manategh Naftkhiz

0 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1400/12/25 14:45

2 - 0

شهرداري ماهشهر

1400/12/26 14:30

گروه 1 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Payam Toos Mashhad

1 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/01/15 19:30

1 - 0

شهرداري بم

1401/01/16 19:30

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

چوکاي تالش

1401/01/16 20:00

1 - 1

1401/01/16 20:00

شهرداري ماهشهر

1 - 0

Manategh Naftkhiz

1401/01/16 20:00

Sepidrood Rasht

0 - 0

Abipooshan Tehran

1401/01/15 20:10

بعثت کرمانشاه

3 - 2

شهداي بابلسر

1401/01/16 20:20

گروه 1 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/01/22 19:30

1 - 1

بعثت کرمانشاه

1401/01/22 19:40

شهداي بابلسر

0 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1401/01/22 20:00

Manategh Naftkhiz

3 - 0

1401/01/22 20:10

Abipooshan Tehran

3 - 1

Payam Toos Mashhad

1401/01/21 20:10

0 - 2

Sepidrood Rasht

1401/01/22 20:10

چوکاي تالش

3 - 1

شهرداري ماهشهر

1401/01/22 20:15

گروه 1 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 1

Manategh Naftkhiz

1401/01/28 20:20

Payam Toos Mashhad

1 - 2

1401/01/29 19:45

0 - 2

چوکاي تالش

1401/01/29 20:10

شهداي رزکان کرج

1 - 0

Abipooshan Tehran

1401/01/29 20:15

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 1

1401/01/29 20:15

شهرداري ماهشهر

2 - 0

شهداي بابلسر

1401/01/29 20:15

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداري بم

1401/01/29 20:30

گروه 1 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

2 - 3

1401/02/05 20:15

شهرداري بم

0 - 1

شهيد اورکي اسلامشهر

1401/02/06 19:40

1 - 1

شهرداري ماهشهر

1401/02/06 19:45

Manategh Naftkhiz

1 - 2

Payam Toos Mashhad

1401/02/06 20:15

1 - 1

Abipooshan Tehran

1401/02/06 20:20

بعثت کرمانشاه

2 - 4

شهداي رزکان کرج

1401/02/06 20:30

چوکاي تالش

1 - 0

Sepidrood Rasht

1401/02/06 20:30

گروه 1 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

3 - 1

بعثت کرمانشاه

1401/02/13 16:45

Payam Toos Mashhad

1 - 2

چوکاي تالش

1401/02/14 16:30

شهداي رزکان کرج

2 - 0

1401/02/14 16:45

Abipooshan Tehran

1 - 1

Manategh Naftkhiz

1401/02/14 16:45

Sepidrood Rasht

0 - 1

شهداي بابلسر

1401/02/14 16:45

0 - 5

1401/02/14 19:00

شهرداري ماهشهر

1 - 0

شهرداري بم

1401/02/14 19:15

گروه 1 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

3 - 0

1401/02/20 17:00

3 - 2

Sepidrood Rasht

1401/02/20 17:00

بعثت کرمانشاه

1 - 1

شهرداري ماهشهر

1401/02/20 17:00

شهداي بابلسر

0 - 1

Payam Toos Mashhad

1401/02/20 17:00

چوکاي تالش

2 - 1

Abipooshan Tehran

1401/02/20 17:00

Manategh Naftkhiz

1 - 1

1401/02/20 17:00

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/02/20 17:00

گروه 1 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Abipooshan Tehran

0 - 0

شهداي بابلسر

1401/02/26 17:15

شهداي رزکان کرج

2 - 1

Manategh Naftkhiz

1401/02/26 19:45

Sepidrood Rasht

0 - 2

شهرداري بم

1401/02/26 19:45

0 - 3

بعثت کرمانشاه

1401/02/26 19:45

Payam Toos Mashhad

0 - 0

1401/02/26 19:45

0 - 1

چوکاي تالش

1401/02/26 20:00

شهرداري ماهشهر

1 - 3

شهيد اورکي اسلامشهر

1401/02/26 20:00

گروه 1 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري ماهشهر

0 - 1

شهداي رزکان کرج

1401/03/04 18:00

چوکاي تالش

3 - 1

Manategh Naftkhiz

1401/03/04 18:00

شهداي بابلسر

1 - 2

1401/03/03 18:00

شهرداري بم

1 - 0

Payam Toos Mashhad

1401/03/04 18:00

بعثت کرمانشاه

2 - 0

Sepidrood Rasht

1401/03/04 18:00

2 - 1

Abipooshan Tehran

1401/03/04 18:00

شهيد اورکي اسلامشهر

-

1401/03/04 18:00

گروه 1 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

0 - 0

چوکاي تالش

1401/03/11 18:30

Manategh Naftkhiz

-

شهداي بابلسر

1401/03/11 18:30

Abipooshan Tehran

0 - 1

شهرداري بم

1401/03/11 18:00

Payam Toos Mashhad

-

بعثت کرمانشاه

1401/03/11 18:30

0 - 0

1401/03/11 18:30

Sepidrood Rasht

1 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1401/03/11 18:45

0 - 3

شهرداري ماهشهر

1401/03/11 19:00