برنامه بازی ها سولدوز نقده - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

2 - 2

ستارگان سيمرغ البرز

1399/10/17 14:00

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سوهان محمد قم

2 - 1

سولدوز نقده

1399/10/23 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

1 - 1

مينو خرمدره زنجان

1399/10/29 14:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين تهران

2 - 0

سولدوز نقده

1399/11/08 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

1 - 2

شهروند رامسر

1399/11/12 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سردار جنگل صومعه سرا

2 - 0

سولدوز نقده

1399/11/18 14:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

0 - 0

آلومينيوم پارس ساوه

1399/11/24 14:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ستارگان مردان پاشا البرز

3 - 1

سولدوز نقده

1399/12/02 14:30

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

4 - 1

سفير نوين آبيک قزوين

1399/12/07 14:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

سولدوز نقده

1399/12/11 14:30

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سولدوز نقده

2 - 0

کياپارس تهران

1399/12/16 14:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري فريدونکنار

3 - 0

سولدوز نقده

1399/12/23 14:30