برنامه بازی ها سپاهان نوين ايذه - League Division 3 2021


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت ابريشم اصفهان

3 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/02/02 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

0 - 3

استقلال شوش

1400/02/10 20:45

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

2 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/02/17 21:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

2 - 1

خليج فارس ميناب

1400/02/23 19:20

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

يزد لوله

2 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/02/30 19:05

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

0 - 0

فرهنگ رامهرمز

1400/03/05 19:30

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

1 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/03/11 19:30

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

1 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/03/18 19:20

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

1 - 0

1400/03/24 20:45

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

3 - 1

صنعت ابريشم اصفهان

1400/04/07 20:45

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال شوش

0 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/04/12 20:50

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

2 - 1

خليج فارس ماهشهر

1400/04/17 20:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ميناب

1 - 1

سپاهان نوين ايذه

1400/04/22 20:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

1 - 0

يزد لوله

1400/04/29 19:45

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فرهنگ رامهرمز

0 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/05/03 20:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/05/09 20:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان نوين ايذه

0 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/05/14 20:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 0

سپاهان نوين ايذه

1400/05/19 20:00