برنامه بازی ها - League Division 2 2021 2022


گروه 2 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

2 - 1

شهرداري نوشهر

1400/08/23 14:00

Atrak Bojnurd

0 - 0

Foulad Novin

1400/08/23 14:00

Shahid Ghandi Yazd

4 - 0

Oghab Tehran

1400/08/23 14:00

Espad Alvand Tehran

3 - 0

Gole Reyhan

1400/08/23 14:15

ون پارس نقش جهان

1 - 0

Pas Hamedan

1400/08/23 14:15

خليج فارس ماهشهر

1 - 2

ايمان سبز شيراز

1400/08/23 14:15

نود اروميه

3 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/08/23 14:30

گروه 2 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Oghab Tehran

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/08/29 14:00

Gole Reyhan

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/08/29 14:00

شهرداري نوشهر

1 - 1

Atrak Bojnurd

1400/08/29 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

4 - 1

مس نوين کرمان

1400/08/29 14:00

Pas Hamedan

2 - 2

Espad Alvand Tehran

1400/08/29 14:15

Foulad Novin

2 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/08/29 14:15

ايمان سبز شيراز

1 - 0

نود اروميه

1400/08/29 14:00

گروه 2 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 0

Atrak Bojnurd

1400/09/06 15:00

خليج فارس ماهشهر

2 - 0

Pas Hamedan

1400/09/06 15:00

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/09/06 15:00

نود اروميه

1 - 0

Gole Reyhan

1400/09/06 15:00

ون پارس نقش جهان

1 - 0

Foulad Novin

1400/09/06 15:00

Shahid Ghandi Yazd

0 - 0

شهرداري نوشهر

1400/09/06 15:00

Espad Alvand Tehran

0 - 0

Oghab Tehran

1400/09/06 15:00

گروه 2 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Pas Hamedan

1 - 2

نود اروميه

1400/09/16 14:00

ايمان سبز شيراز

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/09/16 14:00

Oghab Tehran

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/09/17 14:00

Gole Reyhan

0 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/09/17 14:00

شهرداري نوشهر

2 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/09/17 14:00

Atrak Bojnurd

0 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/09/17 14:00

Foulad Novin

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/09/17 14:15

گروه 2 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

2 - 0

Atrak Bojnurd

1400/09/22 14:00

خليج فارس ماهشهر

0 - 0

Foulad Novin

1400/09/22 14:00

Gole Reyhan

0 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/09/22 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

Pas Hamedan

1400/09/23 14:00

Espad Alvand Tehran

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/09/23 14:00

نود اروميه

0 - 0

Oghab Tehran

1400/09/23 14:00

مس نوين کرمان

1 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/09/24 14:00

گروه 2 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 1

Gole Reyhan

1400/09/29 14:00

شهرداري نوشهر

1 - 2

خليج فارس ماهشهر

1400/10/17 14:00

Oghab Tehran

2 - 3

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/09/29 14:00

Foulad Novin

1 - 1

نود اروميه

1400/10/17 14:00

Pas Hamedan

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/09/29 14:00

Atrak Bojnurd

0 - 1

Espad Alvand Tehran

1400/09/29 14:00

Shahid Ghandi Yazd

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/09/29 14:00

گروه 2 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ون پارس نقش جهان

0 - 0

مس نوين کرمان

1400/10/05 14:00

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

Atrak Bojnurd

1400/10/05 14:00

Gole Reyhan

3 - 4

Pas Hamedan

1400/10/05 14:00

نود اروميه

1 - 0

شهرداري نوشهر

1400/10/05 14:00

Espad Alvand Tehran

2 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/10/05 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 1

Foulad Novin

1400/10/06 14:00

ايمان سبز شيراز

1 - 0

Oghab Tehran

1400/10/06 14:00

گروه 2 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Shahid Ghandi Yazd

1 - 1

خليج فارس ماهشهر

1400/10/11 14:00

شهرداري نوشهر

1 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/10/11 14:00

Oghab Tehran

4 - 0

Gole Reyhan

1400/10/11 14:00

Foulad Novin

0 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/10/11 14:00

ون پارس نقش جهان

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/10/11 14:00

Atrak Bojnurd

1 - 0

نود اروميه

1400/10/11 14:00

مس نوين کرمان

2 - 3

Pas Hamedan

1400/10/12 13:30

گروه 2 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

3 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/10/23 14:00

Espad Alvand Tehran

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/10/23 14:00

Pas Hamedan

1 - 1

Oghab Tehran

1400/10/23 14:00

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 1

Atrak Bojnurd

1400/10/23 14:00

ايمان سبز شيراز

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/10/23 14:00

Gole Reyhan

0 - 3

Foulad Novin

1400/10/23 14:00

نود اروميه

3 - 2

Shahid Ghandi Yazd

1400/10/23 14:00

گروه 2 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/11/21 14:00

مس نوين کرمان

0 - 0

Oghab Tehran

1400/10/29 14:00

Shahid Ghandi Yazd

1 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/10/29 14:00

شهرداري نوشهر

3 - 0

Gole Reyhan

1400/10/29 14:00

Foulad Novin

1 - 0

Pas Hamedan

1400/10/29 14:00

Atrak Bojnurd

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/10/29 14:00

ون پارس نقش جهان

1 - 1

نود اروميه

1400/10/29 14:00

گروه 2 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gole Reyhan

0 - 3

Atrak Bojnurd

Oghab Tehran

0 - 0

Foulad Novin

1400/11/05 14:00

Pas Hamedan

1 - 1

شهرداري نوشهر

1400/11/05 14:00

ايمان سبز شيراز

1 - 0

Shahid Ghandi Yazd

1400/11/05 14:00

نود اروميه

1 - 2

Espad Alvand Tehran

1400/11/05 14:00

خليج فارس ماهشهر

2 - 0

مس نوين کرمان

1400/11/05 14:15

شاهين بندر عامري بوشهر

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/11/05 14:15

گروه 2 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 0

Foulad Novin

1400/11/11 14:00

Espad Alvand Tehran

1 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/11/11 13:45

Shahid Ghandi Yazd

3 - 0

Gole Reyhan

شهرداري نوشهر

0 - 2

Oghab Tehran

1400/11/11 14:00

Atrak Bojnurd

2 - 0

Pas Hamedan

1400/11/11 14:00

ون پارس نقش جهان

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/11/11 14:00

خليج فارس ماهشهر

0 - 0

نود اروميه

1400/11/11 14:15

گروه 2 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

خليج فارس ماهشهر

1400/11/16 14:15

ايمان سبز شيراز

0 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/11/16 14:00

Pas Hamedan

0 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/11/17 14:00

Gole Reyhan

0 - 3

ون پارس نقش جهان

نود اروميه

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/11/17 14:00

Oghab Tehran

0 - 1

Atrak Bojnurd

1400/11/17 14:00

Foulad Novin

1 - 0

شهرداري نوشهر

1400/11/17 14:15

گروه 2 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري نوشهر

1 - 3

مس نوين کرمان

1400/12/09 14:15

Oghab Tehran

0 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/12/09 14:15

Pas Hamedan

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1400/12/09 14:15

Foulad Novin

2 - 0

Atrak Bojnurd

1400/12/09 14:30

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 1

نود اروميه

1400/12/09 14:30

Gole Reyhan

0 - 3

Espad Alvand Tehran

ايمان سبز شيراز

0 - 0

خليج فارس ماهشهر

1400/12/10 14:15

گروه 2 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Atrak Bojnurd

0 - 2

شهرداري نوشهر

1400/12/14 14:15

ون پارس نقش جهان

1 - 1

Oghab Tehran

1400/12/14 14:30

Espad Alvand Tehran

0 - 2

Pas Hamedan

1400/12/14 14:30

Shahid Ghandi Yazd

0 - 0

Foulad Novin

1400/12/14 14:30

مس نوين کرمان

0 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/12/14 14:30

نود اروميه

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/12/17 14:30

خليج فارس ماهشهر

3 - 0

Gole Reyhan

گروه 2 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Atrak Bojnurd

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/12/20 14:30

Pas Hamedan

2 - 2

خليج فارس ماهشهر

1400/12/20 14:30

شهرداري نوشهر

1 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1400/12/20 14:30

Oghab Tehran

0 - 2

Espad Alvand Tehran

1400/12/20 14:30

Foulad Novin

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1400/12/20 15:00

ايمان سبز شيراز

0 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1400/12/22 14:45

Gole Reyhan

0 - 3

نود اروميه

گروه 2 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نود اروميه

0 - 3

Pas Hamedan

1400/12/26 14:30

Espad Alvand Tehran

2 - 1

Foulad Novin

1400/12/26 14:30

ون پارس نقش جهان

1 - 1

شهرداري نوشهر

1400/12/26 14:45

Shahid Ghandi Yazd

2 - 1

Atrak Bojnurd

1400/12/26 14:45

مس نوين کرمان

3 - 0

ايمان سبز شيراز

1400/12/26 14:45

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

Oghab Tehran

1400/12/26 15:00

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

Gole Reyhan

1400/12/26

گروه 2 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Atrak Bojnurd

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1401/01/15 19:40

Shahid Ghandi Yazd

1 - 0

مس نوين کرمان

1401/01/15 19:45

شهرداري نوشهر

0 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/01/15 20:00

Oghab Tehran

1 - 1

نود اروميه

1401/01/15 20:00

Foulad Novin

0 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/01/15 20:10

Pas Hamedan

2 - 2

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/01/15 20:15

ايمان سبز شيراز

3 - 0

Gole Reyhan

1401/01/15

گروه 2 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ايمان سبز شيراز

0 - 0

Pas Hamedan

1401/01/22 20:00

شاهين بندر عامري بوشهر

3 - 0

Oghab Tehran

1401/01/22 20:00

ون پارس نقش جهان

2 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1401/01/22 20:10

نود اروميه

1 - 0

Foulad Novin

1401/01/22 20:30

Espad Alvand Tehran

2 - 3

Atrak Bojnurd

1401/01/23 20:10

خليج فارس ماهشهر

1 - 0

شهرداري نوشهر

1401/02/05 20:20

Gole Reyhan

0 - 3

مس نوين کرمان

گروه 2 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 1

ون پارس نقش جهان

1401/01/28 19:45

Atrak Bojnurd

0 - 1

خليج فارس ماهشهر

1401/02/10 20:00

Shahid Ghandi Yazd

2 - 1

Espad Alvand Tehran

1401/01/30 20:00

Oghab Tehran

0 - 2

ايمان سبز شيراز

1401/01/30 20:15

شهرداري نوشهر

2 - 0

نود اروميه

1401/01/30 20:15

Foulad Novin

0 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/01/30 20:15

Pas Hamedan

3 - 0

Gole Reyhan

گروه 2 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/02/15 17:00

Pas Hamedan

0 - 2

مس نوين کرمان

1401/02/15 19:20

نود اروميه

2 - 0

Atrak Bojnurd

1401/02/15 19:45

ايمان سبز شيراز

1 - 0

Foulad Novin

1401/02/15 18:00

شاهين بندر عامري بوشهر

1 - 0

شهرداري نوشهر

1401/02/15 20:00

خليج فارس ماهشهر

1 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1401/02/15 19:15

Gole Reyhan

0 - 3

Oghab Tehran

گروه 2 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Atrak Bojnurd

1 - 1

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/02/21 16:50

مس نوين کرمان

0 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/02/21 16:50

Oghab Tehran

0 - 2

Pas Hamedan

1401/02/21 19:15

ون پارس نقش جهان

2 - 1

خليج فارس ماهشهر

1401/02/21 19:15

شهرداري نوشهر

0 - 0

ايمان سبز شيراز

1401/02/21 19:15

Shahid Ghandi Yazd

0 - 0

نود اروميه

1401/03/20 17:45

Foulad Novin

3 - 0

Gole Reyhan

گروه 2 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Oghab Tehran

0 - 0

مس نوين کرمان

1401/02/27 19:30

Pas Hamedan

1 - 1

Foulad Novin

1401/02/27 19:45

ايمان سبز شيراز

1 - 1

Atrak Bojnurd

1401/02/27 18:00

نود اروميه

0 - 0

ون پارس نقش جهان

1401/02/27 20:00

خليج فارس ماهشهر

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/02/27 20:15

شاهين بندر عامري بوشهر

4 - 1

Shahid Ghandi Yazd

1401/02/27 20:10

Gole Reyhan

0 - 3

شهرداري نوشهر

گروه 2 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foulad Novin

1 - 0

Oghab Tehran

1401/03/01 19:00

شهرداري نوشهر

1 - 0

Pas Hamedan

1401/03/01 17:30

Shahid Ghandi Yazd

1 - 0

ايمان سبز شيراز

1401/03/01 18:45

Espad Alvand Tehran

1 - 3

نود اروميه

1401/03/01 17:45

مس نوين کرمان

1 - 0

خليج فارس ماهشهر

1401/03/01 18:45

ون پارس نقش جهان

3 - 0

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/03/01 18:45

Gole Reyhan

0 - 3

Atrak Bojnurd

گروه 2 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foulad Novin

2 - 0

مس نوين کرمان

1401/03/25 18:45

شاهين بندر عامري بوشهر

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1401/03/25 18:45

Oghab Tehran

1 - 0

شهرداري نوشهر

1401/03/25 18:00

Pas Hamedan

2 - 3

Atrak Bojnurd

1401/03/25 18:15

ايمان سبز شيراز

1 - 2

ون پارس نقش جهان

1401/03/25 18:45

نود اروميه

-

خليج فارس ماهشهر

1401/03/25 18:45

Shahid Ghandi Yazd

3 - 0

Gole Reyhan

1401/03/25

گروه 2 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

خليج فارس ماهشهر

-

شاهين بندر عامري بوشهر

1401/03/31 18:45

Espad Alvand Tehran

-

ايمان سبز شيراز

1401/03/31 18:00

Shahid Ghandi Yazd

-

Pas Hamedan

1401/03/31 18:15

مس نوين کرمان

-

نود اروميه

1401/03/31 18:15

Atrak Bojnurd

-

Oghab Tehran

1401/03/31 17:30

شهرداري نوشهر

-

Foulad Novin

1401/03/31 18:00