برنامه بازی ها Sepidrood Rasht - League Division 2 2021 2022


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

2 - 1

شهرداري ماهشهر

1400/08/23 14:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 2

Sepidrood Rasht

1400/08/30 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 1

Sepidrood Rasht

1400/09/07 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 0

Payam Toos Mashhad

1400/09/12 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Abipooshan Tehran

1 - 0

Sepidrood Rasht

1400/09/18 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 1

1400/09/24 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Manategh Naftkhiz

1 - 1

Sepidrood Rasht

1400/09/29 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 1

چوکاي تالش

1400/10/07 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

0 - 0

Sepidrood Rasht

1400/10/14 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 0

1400/10/21 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

2 - 2

Sepidrood Rasht

1400/11/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/11/10 14:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

0 - 0

Sepidrood Rasht

1400/11/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري ماهشهر

2 - 1

Sepidrood Rasht

1400/12/08 14:30

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

3 - 0

1400/12/13 14:15

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

2 - 1

شهداي رزکان کرج

1400/12/19 14:30

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Payam Toos Mashhad

0 - 0

Sepidrood Rasht

1400/12/25 14:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 0

Abipooshan Tehran

1401/01/15 20:10

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 2

Sepidrood Rasht

1401/01/22 20:10

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 1

Manategh Naftkhiz

1401/01/28 20:20

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

1 - 0

Sepidrood Rasht

1401/02/06 20:30

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 1

شهداي بابلسر

1401/02/14 16:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 2

Sepidrood Rasht

1401/02/20 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 2

شهرداري بم

1401/02/26 19:45

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

2 - 0

Sepidrood Rasht

1401/03/04 18:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

1 - 0

شهيد اورکي اسلامشهر

1401/03/11 18:45