برنامه بازی ها - League Division 2 2021


گروه 1 هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

0 - 0

اميد گناوه

1399/09/29 14:00

0 - 1

شهرداري همدان

1399/09/29 14:00

Elm o Adab Tabriz

1 - 1

Vista Tourbin

1399/09/29 14:00

مس نوين کرمان

0 - 0

Sepidrood Rasht

1399/09/30 14:00

0 - 0

Mohtasham Tabriz

1399/09/30 14:00

Espad Alvand Tehran

2 - 1

Foulad Novin

1399/09/20 14:00

1 - 0

اتحاد کامياران

1399/09/30 14:00

گروه 1 هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

2 - 0

1399/10/07 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

مس نوين کرمان

1399/10/07 14:00

اتحاد کامياران

0 - 1

Espad Alvand Tehran

1399/10/07 14:00

Mohtasham Tabriz

0 - 0

ملي حفاري اهواز

1399/10/07 14:00

اميد گناوه

2 - 2

Elm o Adab Tabriz

1399/10/07 14:00

Foulad Novin

2 - 2

1399/10/07 14:00

Vista Tourbin

1 - 0

1399/10/07 14:00

گروه 1 هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

1 - 1

Elm o Adab Tabriz

1399/10/13 14:00

1 - 1

اتحاد کامياران

1399/10/13 14:00

Mohtasham Tabriz

0 - 0

Foulad Novin

1399/10/13 14:00

Espad Alvand Tehran

1 - 1

Sepidrood Rasht

1399/10/13 14:00

0 - 2

شهرداري همدان

1399/10/13 14:00

1 - 2

اميد گناوه

1399/10/13 14:00

مس نوين کرمان

2 - 1

Vista Tourbin

1399/10/13 14:00

گروه 1 هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Elm o Adab Tabriz

3 - 0

1399/10/20 14:00

Vista Tourbin

3 - 0

1399/10/20 14:00

Sepidrood Rasht

1 - 1

1399/10/20 14:00

اتحاد کامياران

2 - 0

Mohtasham Tabriz

1399/10/21 14:00

اميد گناوه

3 - 0

مس نوين کرمان

1399/10/21 14:00

Foulad Novin

1 - 1

ملي حفاري اهواز

1399/10/25 14:00

شهرداري همدان

1 - 1

Espad Alvand Tehran

1399/10/25 14:00

گروه 1 هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

2 - 1

1399/11/01 14:00

Espad Alvand Tehran

2 - 1

Vista Tourbin

1399/11/01 14:00

1 - 1

شهرداري همدان

1399/11/01 14:00

مس نوين کرمان

0 - 0

Elm o Adab Tabriz

1399/11/01 14:00

اتحاد کامياران

1 - 0

Foulad Novin

1399/11/01 14:00

Mohtasham Tabriz

1 - 2

Sepidrood Rasht

1399/10/30 14:00

0 - 1

اميد گناوه

1399/10/30 14:00

گروه 1 هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

2 - 0

اتحاد کامياران

1399/11/07 14:00

Elm o Adab Tabriz

3 - 1

1399/11/07 14:00

اميد گناوه

1 - 0

Espad Alvand Tehran

1399/11/07 14:00

شهرداري همدان

1 - 0

Mohtasham Tabriz

1399/11/07 14:00

Vista Tourbin

1 - 0

1399/11/07 14:00

Sepidrood Rasht

3 - 0

Foulad Novin

1399/11/08 14:00

2 - 1

مس نوين کرمان

1399/11/08 14:00

گروه 1 هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

اميد گناوه

1399/11/13 14:00

Espad Alvand Tehran

0 - 0

Elm o Adab Tabriz

1399/11/13 14:00

اتحاد کامياران

2 - 0

Sepidrood Rasht

1399/11/13 14:00

Mohtasham Tabriz

0 - 1

Vista Tourbin

1399/11/13 14:00

Foulad Novin

1 - 0

شهرداري همدان

1399/11/14 14:00

2 - 1

1399/11/14 14:00

مس نوين کرمان

0 - 1

ملي حفاري اهواز

1399/11/15 14:00

گروه 1 هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Elm o Adab Tabriz

3 - 0

1399/11/23 14:00

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1399/11/24 14:00

Vista Tourbin

4 - 1

Foulad Novin

1399/11/24 14:00

شهرداري همدان

2 - 0

اتحاد کامياران

1399/11/24 14:00

ملي حفاري اهواز

1 - 0

Sepidrood Rasht

1399/11/24 14:00

مس نوين کرمان

1 - 0

1399/11/25 14:00

اميد گناوه

2 - 2

Mohtasham Tabriz

1400/02/25 19:30

گروه 1 هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mohtasham Tabriz

0 - 1

Elm o Adab Tabriz

1399/11/30 14:00

Espad Alvand Tehran

0 - 0

مس نوين کرمان

1399/11/30 14:15

Sepidrood Rasht

1 - 2

شهرداري همدان

1399/11/30 14:15

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1399/12/01 14:00

اتحاد کامياران

3 - 1

Vista Tourbin

1399/11/30 14:15

Foulad Novin

1 - 2

اميد گناوه

1399/11/30 14:30

1 - 1

1399/11/30 14:30

گروه 1 هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Vista Tourbin

0 - 0

Sepidrood Rasht

1399/12/05 14:15

1 - 1

Espad Alvand Tehran

1399/12/05 14:15

2 - 0

Mohtasham Tabriz

1399/12/05 14:15

ملي حفاري اهواز

0 - 0

شهرداري همدان

1399/12/05 14:30

مس نوين کرمان

1 - 0

1400/01/15 16:00

Elm o Adab Tabriz

1 - 1

Foulad Novin

1400/01/15 16:00

اميد گناوه

1 - 1

اتحاد کامياران

1400/01/15 16:15

گروه 1 هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Espad Alvand Tehran

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1399/12/11 14:15

Sepidrood Rasht

1 - 0

اميد گناوه

1399/12/11 14:15

اتحاد کامياران

0 - 1

Elm o Adab Tabriz

1399/12/11 14:15

Mohtasham Tabriz

0 - 2

مس نوين کرمان

1399/12/11 14:15

شهرداري همدان

0 - 0

Vista Tourbin

1399/12/11 14:15

1 - 0

1399/12/11 14:30

Foulad Novin

1 - 0

1399/12/12 14:30

گروه 1 هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ملي حفاري اهواز

0 - 1

Vista Tourbin

1399/12/17 14:30

Espad Alvand Tehran

3 - 0

1399/12/18 14:30

Elm o Adab Tabriz

2 - 0

Sepidrood Rasht

1399/12/18 14:30

اميد گناوه

0 - 1

شهرداري همدان

1399/12/18 14:30

0 - 1

Mohtasham Tabriz

1399/12/18 14:30

مس نوين کرمان

2 - 0

Foulad Novin

1399/12/17 18:30

1 - 1

اتحاد کامياران

1399/12/17 14:30

گروه 1 هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 0

1399/12/24 14:30

3 - 2

ملي حفاري اهواز

1399/12/24 14:30

Mohtasham Tabriz

2 - 1

Espad Alvand Tehran

1399/12/25 14:30

شهرداري همدان

1 - 0

Elm o Adab Tabriz

1399/12/25 14:30

Foulad Novin

2 - 0

1399/12/25 14:30

اتحاد کامياران

1 - 1

مس نوين کرمان

1399/12/27 14:30

Vista Tourbin

1 - 1

اميد گناوه

1399/12/27 14:30

گروه 1 هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري همدان

3 - 1

1400/01/22 16:15

Vista Tourbin

0 - 0

Elm o Adab Tabriz

1400/01/22 16:15

Mohtasham Tabriz

4 - 0

1400/01/22 16:15

Sepidrood Rasht

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/01/09 20:30

اتحاد کامياران

0 - 0

1400/01/22 16:15

اميد گناوه

0 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/01/22 16:30

Foulad Novin

2 - 1

Espad Alvand Tehran

1400/01/22 16:30

گروه 1 هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

1 - 0

شهرداري همدان

1400/01/28 19:45

0 - 0

Vista Tourbin

1400/01/28 19:45

1 - 0

Sepidrood Rasht

1400/01/22 20:30

0 - 2

Foulad Novin

1400/01/28 20:10

Espad Alvand Tehran

3 - 0

اتحاد کامياران

1400/01/28 20:15

ملي حفاري اهواز

0 - 0

Mohtasham Tabriz

1400/01/29 20:20

Elm o Adab Tabriz

1 - 0

اميد گناوه

1400/01/28 20:40

گروه 1 هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اميد گناوه

0 - 1

1400/02/03 20:15

Vista Tourbin

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/02/04 20:15

Sepidrood Rasht

1 - 1

Espad Alvand Tehran

1400/02/04 20:30

شهرداري همدان

1 - 0

1400/02/04 20:30

اتحاد کامياران

1 - 3

1400/02/05 20:40

Foulad Novin

0 - 1

Mohtasham Tabriz

1400/02/04 20:30

Elm o Adab Tabriz

0 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/02/04 20:45

گروه 1 هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

Vista Tourbin

1400/02/17 20:15

0 - 1

Sepidrood Rasht

1400/02/17 20:15

Espad Alvand Tehran

0 - 0

شهرداري همدان

1400/02/19 20:30

1 - 0

Elm o Adab Tabriz

1400/02/20 19:45

Mohtasham Tabriz

1 - 0

اتحاد کامياران

1400/02/20 20:45

مس نوين کرمان

1 - 0

اميد گناوه

1400/02/20 19:45

ملي حفاري اهواز

0 - 0

Foulad Novin

1400/02/20 20:30

گروه 1 هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/02/27 18:45

اميد گناوه

1 - 1

1400/02/26 20:15

Vista Tourbin

1 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/02/27 20:30

Foulad Novin

2 - 2

اتحاد کامياران

1400/02/27 19:30

شهرداري همدان

1 - 2

1400/02/27 19:30

Sepidrood Rasht

1 - 0

Mohtasham Tabriz

1400/02/27 19:45

Elm o Adab Tabriz

1 - 0

مس نوين کرمان

1400/02/27 20:00

گروه 1 هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

0 - 1

Elm o Adab Tabriz

1400/03/02 19:30

2 - 1

Vista Tourbin

1400/03/02 19:30

Espad Alvand Tehran

0 - 1

اميد گناوه

1400/03/02 19:40

اتحاد کامياران

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/02 19:40

Foulad Novin

2 - 2

Sepidrood Rasht

1400/03/02 19:45

Mohtasham Tabriz

1 - 1

شهرداري همدان

1400/03/02 20:00

مس نوين کرمان

2 - 0

1400/03/02 19:30

گروه 1 هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 1

1400/03/07 18:50

اميد گناوه

0 - 1

1400/03/07 19:20

ملي حفاري اهواز

1 - 1

مس نوين کرمان

1400/03/07 19:40

Sepidrood Rasht

1 - 1

اتحاد کامياران

1400/03/07 19:45

شهرداري همدان

1 - 0

Foulad Novin

1400/03/07 19:50

Elm o Adab Tabriz

0 - 1

Espad Alvand Tehran

1400/03/07 20:00

Vista Tourbin

1 - 0

Mohtasham Tabriz

1400/03/07 20:35

گروه 1 هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

0 - 1

شهرداري همدان

1400/03/12 18:15

0 - 0

مس نوين کرمان

1400/03/12 19:30

Espad Alvand Tehran

2 - 2

1400/03/12 19:30

Sepidrood Rasht

2 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/12 20:00

Mohtasham Tabriz

2 - 1

اميد گناوه

1400/03/12 20:00

0 - 0

Elm o Adab Tabriz

1400/03/12 20:00

Foulad Novin

1 - 0

Vista Tourbin

1400/03/12 20:15

گروه 1 هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Elm o Adab Tabriz

1 - 3

Mohtasham Tabriz

1400/03/19 20:00

1 - 1

1400/03/19 20:00

اميد گناوه

1 - 0

Foulad Novin

1400/03/19 20:15

مس نوين کرمان

2 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/03/19 20:00

شهرداري همدان

2 - 0

Sepidrood Rasht

1400/03/19 20:00

ملي حفاري اهواز

2 - 0

1400/03/19 20:30

Vista Tourbin

6 - 2

اتحاد کامياران

1400/03/19 20:00

گروه 1 هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

اتحاد کامياران

1 - 1

اميد گناوه

1400/03/25 18:20

Espad Alvand Tehran

2 - 1

1400/03/25 20:40

0 - 1

مس نوين کرمان

1400/03/25 20:45

Mohtasham Tabriz

2 - 2

1400/03/25 20:40

Foulad Novin

2 - 2

Elm o Adab Tabriz

1400/03/25 20:45

Sepidrood Rasht

1 - 1

Vista Tourbin

1400/03/25 20:45

شهرداري همدان

1 - 0

ملي حفاري اهواز

1400/03/25 20:45

گروه 1 هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Vista Tourbin

2 - 1

شهرداري همدان

1400/04/02 20:30

مس نوين کرمان

3 - 0

Mohtasham Tabriz

1400/04/02 20:30

Elm o Adab Tabriz

2 - 0

اتحاد کامياران

1400/04/02 20:30

اميد گناوه

0 - 1

Sepidrood Rasht

1400/04/02 20:30

ملي حفاري اهواز

0 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/04/02 20:30

1 - 0

Foulad Novin

1400/04/02 20:30

1 - 1

1400/04/02 20:30

گروه 1 هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

3 - 0

Espad Alvand Tehran

1400/04/09 20:30

اتحاد کامياران

1 - 0

1400/04/09 20:30

Foulad Novin

4 - 3

مس نوين کرمان

1400/04/09 20:30

Vista Tourbin

3 - 2

ملي حفاري اهواز

1400/04/09 20:30

Sepidrood Rasht

1 - 1

Elm o Adab Tabriz

1400/04/09 20:30

شهرداري همدان

0 - 0

اميد گناوه

1400/04/09 20:30

Mohtasham Tabriz

0 - 0

1400/04/09 20:30

گروه 1 هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

مس نوين کرمان

2 - 0

اتحاد کامياران

1400/04/16 20:30

اميد گناوه

1 - 2

Vista Tourbin

1400/04/16 20:30

Espad Alvand Tehran

0 - 5

Mohtasham Tabriz

1400/04/16 20:30

0 - 0

Foulad Novin

1400/04/16 20:30

ملي حفاري اهواز

2 - 1

1400/04/16 20:30

3 - 0

Sepidrood Rasht

1400/04/16 20:30

Elm o Adab Tabriz

0 - 0

شهرداري همدان

1400/04/16 20:30