20/12/1391

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Gahar Dorood

4 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

3

7

22

39

58

70

بازیکنان اصلی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Gahar Dorood

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن