لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 گهر دورود 1 فولاد خوزستان 1 1391/07/28
week 29 فولاد خوزستان 4 گهر دورود 1 1391/12/20