برنامه بازی ها Mes Kerman - Primier League 2022-3


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Masjed Soleyman

3 - 2

Mes Kerman

1401/05/21 20:30

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

3 - 0

Peykan Tehran

1401/05/28 19:30

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Esteghlal Tehran

1 - 0

Mes Kerman

1401/06/03 19:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

2 - 2

Gol Gohar

1401/06/08 19:30

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Nasaji Mazandran

2 - 0

Mes Kerman

1401/06/14 19:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 0

Zobahan Isfahan

1401/06/19 19:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Foolad Khouzestan

0 - 0

Mes Kerman

1401/07/09 19:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 1

Havadar Tehran

1401/07/15 18:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

آلومينيوم اراک

2 - 0

Mes Kerman

1401/07/22 17:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

2 - 0

Naft Abadan

1401/07/28 17:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Perspolis Tehran

1 - 0

Mes Kerman

1401/08/05 17:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 2

1401/09/28 15:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Teraktorsazi Tabriz

0 - 0

Mes Kerman

1401/10/04 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

0 - 0

Malavan Anzali

1401/10/10 14:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepahan Isfahan

2 - 0

Mes Kerman

1401/10/15 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

2 - 0

Naft Masjed Soleyman

1401/10/30 15:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Peykan Tehran

1 - 0

Mes Kerman

1401/11/07 14:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

2 - 3

Esteghlal Tehran

1401/11/13

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Gol Gohar

1 - 1

Mes Kerman

1401/11/19

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

2 - 1

Nasaji Mazandran

1401/11/25

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Zobahan Isfahan

1 - 0

Mes Kerman

1401/12/08 15:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 1

Foolad Khouzestan

1401/12/15

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Havadar Tehran

1 - 1

Mes Kerman

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 1

آلومينيوم اراک

1402/01/10

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Naft Abadan

2 - 1

Mes Kerman

1402/01/17

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 3

Perspolis Tehran

1402/01/25

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

Mes Kerman

1402/02/04

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 3

Teraktorsazi Tabriz

1402/02/15

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Malavan Anzali

0 - 0

Mes Kerman

1402/02/22

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Mes Kerman

1 - 2

Sepahan Isfahan

1402/02/28