15/01/1395

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Ahvaz

16:00

2 : 0

هفته 24

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 230

داوران

داور اول

وحيد کاظمي

کمک داور اول

علي ميرزابيگي

کمک داور دوم

ايوب غلامزاده

داور چهارم

سعيد رحيمي مقدم

رخداد های بازی

42

61

73

75

80

80

87

بازیکنان اصلی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 72 29
10
13 72 19
26
25
37 41 30
42
40
39
44
17

بازیکن تعویضی Esteghlal Ahvaz

نام بازیکن

پیراهن

30
36
29
45
31
24
19

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
1
14 59 99
18
10 80 66
32
6 52 23
13
4
7
21

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

99
22
3
63
66
93
23